20 december 2021 -

Test

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het formele inspraakorgaan van de school. Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht de raad afhankelijk van het onderwerp advies of instemming te vragen inzake beleidsbeslissingen. De onderwerpen staan aangegeven in het medezeggenschapsreglement. Voorts is het bevoegd gezag verplicht jaarlijks met de raad de algehele gang van zaken in de school te bespreken.  
 
Wij stellen het zeer op prijs als u onderwerpen ter bespreking in wilt brengen, dat kan door deze te mailen aan de secretaris van de MR, Rogier Oranje. U kunt zich ook wenden tot een van de leden van de OMR, de oudergeleding. 
 
De medezeggenschapsraad bestaat uit 12 leden, waarvan er 6 verkozen worden door het personeel, 3 door de ouders en 3 door de leerlingen. Hieronder ziet u wie er in de huidige medezeggenschapsraad zitting hebben. Eveneens vindt u hieronder het reglement van de MR.  
 
Namens het personeel: 
Rob de Boer 
Marleen Janssen 
Rogier Oranje (secretaris MR) 
Yves Otten 
Marco van der Sluis (voorzitter PMR) 
Martijn Wijma 
 
Namens de ouders: 
Phyllis Buyserd 
Fawzia Klinkhamer-Scheerder 
Jolène Tribble (voorzitter MR) 
 
Namens de leerlingen: 
Rogier Ballast 
Lokmane el Arbi 
Wouter Mommers